Barn- och ungdomsnämnden, 2017-12-20, §§118-131

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskontoret

Paragrafer

§§118-131

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-28

Datum då anslaget tas ned

2018-01-22

Senast uppdaterad den 28 december 2017