Bildningsnämnden, 2017-12-20, §§167-197

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskontoret

Paragrafer

§§167-197

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-03

Datum då anslaget tas ned

2018-01-25

Senast uppdaterad den 3 januari 2018