Socialnämnden, 2018-01-24, §§1-12

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Paragrafer

§§1-12

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-31

Datum då anslaget tas ned

2018-02-22

Senast uppdaterad den 12 februari 2018