Sandbäddar i Tinnerö

Under 2016 och 2017 genomförs åtgärder för att gynna humlor, vilda bin och andra sandlevande insekter i Tinnerö eklandskap. En påtaglig och tydlig åtgärd är de sandbäddar som skapats på flera platser i naturreservatet

Sanbäddar för vilda bin och humlor i Smedstad dammar.

 

Under 2014 och 2015 har Tinnerös fauna av vilda bin, humlor, rovsteklar, fjärilar och vissa flugor  inventerats. Resultatet visar att Tinnerö hyser en mycket rik fauna inom dessa artgrupper med många sällsynta och rödlistade arter.

Biologen Tobias Ivarsson som genomfört inventeringen har även tagit fram en åtgärdsplan för att främst gynna vilda bin och humlor i Tinnerö. Dessa arter är beroende av rika pollen- och nektarresurser, varma vindskyddade solbelysta platser och lämpliga boplatser i död ved eller i marken. En lång rad arter bygger helst sina bon i solbelysta sandiga och grusiga slänter. Det är stor brist på sådana i Tinnerö men på ett antal platser anläggs konstgjorda sandslänter. Den största slänten finns i västra delen av Smedstad dammar.

En lång rad andra åtgärder genomförs också för att skapa nya boplatser i död ved, förstärka pollen- och nektartillgången samt att underhålla och skapa nya områden med ett varmt mikroklimat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 februari 2017