Regler och styrande dokument

Politiska styrdokument styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller den ansvariga nämnden. Av kommunallagen framgår att kommunen har skyldighet att tillgängliggöra gällande föreskrifter på kommunens webbplats, en så kallad kommunal författningssamling (KFS). Här återfinns både bindande föreskrifter (t.ex. lokala ordningsföreskrifter och taxor) och andra styrande dokument (t.ex. policies och program).

Kommunstyrelsen har beslutat om "Riktlinjer för politiska styrdokument". I dessa riktlinjer framgår det att kommunen ska hantera ett visst antal dokumenttyper och på vilken nivå beslut tas om dessa.

Delegation betyder att en nämnd överför sin självständiga beslutanderätt till en förtroendevald eller till någon tjänsteperson. Det betyder att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden.

De ärenden som förekommer mest samlas i nämndens delegationsordning. Det underlättar för förtroendevalda och tjänstemän.

Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma rättsliga verkan som om det skulle ha fattats av nämnden.

En handlingsplan ska innehålla konkreta beskrivningar av enstaka och/eller återkommande aktiviteter som ska göras.  Den ska också innehålla en tidplan för när och hur aktiviteterna ska göras. Vem eller vilka som ansvarar för att aktiviteterna görs ska också finnas med. Hur handlingsplanen ska finansieras ska också framgå.

En handlingsplan gäller tills vidare om inget annat anges. Minst en gång i början av varje mandatperiod prövar kommunen om den är aktuell.

Kommunen har möjlighet att upprätta egna lokala föreskrifter inom vissa områden. Föreskrifterna kompletterar de lagar som riksdagen fattat.

Föreskrifter antas av kommunfullmäktige. 

En policy ska tala om vilka övergripande värderingar samt vilket syn- och förhållningssätt som ska gälla inom antingen all kommunal verksamhet eller inom ett avgränsat politikområde. En policy ger vägledning för exempelvis service och bemötande, samverkan, lika behandling samt en effektiv och rättssäker kommunorganisation.

För att förverkliga en policy kan också (eller istället för) riktlinjer även program och handlingsplaner upprättas.

En policy gäller tills vidare om inget annat anges. Den ska aktualitetsprövas minst en gång i början av varje mandatperiod.

Regler anger tydliga gränser för kommunens agerande. De talar om vad som är tillåtet eller otillåtet. Regler kan innehålla sanktioner. De ska vara tydliga för att minimera risken för att olika tolkningar görs.

Regler gäller tillsvidare om inget annat anges. Minst en gång i början av varje mandatperiod ska kommunen pröva om reglerna är aktuella.

Riktlinjer ska medverka till att kvaliteten i det kommunala uppdraget säkras.

Riktlinjer innehåller konkreta beskrivningar av vad som ska göras och hur det ska göras. De kan även innehålla konkreta beskrivningar av hur en policy ska genomföras. Riktlinjer kan vidare förtydliga hur lagstiftning och förordningar som exempelvis miljöbalken och arbetsmiljölagen ska tillämpas i kommunen.

Riktlinjer gäller tillsvidare om inget annat anges. Minst en gång i början av varje mandatperiod prövar kommunen om de är aktuella. 

Ett program ska vara kommunövergripande och beskriva vad kommunen ska uppnå inom ett avgränsat område, exempelvis idrott, naturvård eller social hållbarhet.

Ett program ska innehålla långsiktiga inriktningar och strategier. I program ska prioriteringar av särskilda utvecklingsinsatser göras. 

Ett program gäller tills vidare om inget annat anges. Programmets aktualitet prövas minst en gång i början av varje mandatperiod.

Kommunens huvudreglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för samtliga kommunens nämnder.

För varje nämnd finns därutöver ett särskilt reglemente. Reglementen antas av kommunfullmäktige.

Nämnden har rätt att fastställa taxor inom sitt verksamhetsområde. Nya taxor eller förändringar av principiell betydelse skall beslutas av kommunfullmäktige.

Sök bland regler och styrande dokument

Filtrera resultatet genom att välja typ av dokument, område och/eller beslutsnivå.

Typ av dokument

Område

Beslutsnivå

Styrande dokument

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Bildningsnämndens delegationsordning Bygg- och miljönämndens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Socialnämndens delegationsordning Utförarnämndens delegationsordning Överförmyndarnämndens delegationsordning Affärsplan Leanlink Biblioteksplan Bildningsnämndens konkurrensutsättningsplan Cykelplan för Linköping Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping, Agenda 21 Handlingsplan för trygghet säkerhet och brottsförebyggande åtgärder Hastighetsplan för Linköping Kulturpolitisk handlingsplan Lokal handlingsplan för utveckling av universitets- och studentstaden Linköping Lokalförsörjningsplan Pilotkommun för romsk inkludering Plan för barn- och ungdomsverksamheten Plan för hantering av extraordinära händelser Avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter om gångbanerenhållning i Linköpings kommun Lokala föreskrifter enligt miljöbalken Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) Lokala ordningsföreskrifter för Linköpings kommun Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Linköpings kommun Arbetsmiljöpolicy Borgenspolicy, koncerngemensam Dagvattenpolicy Finanspolicy, koncerngemensam Handelspolicy för Linköpings kommun Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun Internationell strategi Linköping Norrköping Kommunikationspolicy Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun Lönepolicy Miljöpolicy för Linköpings kommun Policy abiturientbal i samband med studentfirande Policy för avgiftsfri skola Policy för avhopparverksamhet Policy för familjecentraler i Linköping Policy för kameraövervakning Policy för kommunens markinnehav Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav Policy för Medborgardialog Policy för sponsring och mottagande av gåvor i skolan Policy mot mutor för anställda och förtroendevalda Policy våldsbejakande extremism Representationspolicy Resepolicy för Linköpings kommun Riskinstruktion, koncerngemensam Strategi för samverkan universitet och högskolor Säkerhetspolicy för Linköpings kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Linköpings kommun VA-policy för landsbygden Ägarpolicyn Digital agenda Funktionshinderpolitiskt program Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Handlingsprogram kollektivtrafik Idrottspolitiskt program IT-infrastrukturprogram Kommunstyrelsens aktivitetsplan för CEMR-deklarationen 2013-2014 Kompetensförsörjningsprogram Kultur- och fritidsstrategi Landsbygdsstrategi Linköpings personalpolitiska program (LPP) Naturvårdsprogram Program för kommunens samverkan med den idéburna sektorn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare Stadsmiljöprogram för Linköpings innerstad Styr- och ledningssystem Trafiksäkerhetsprogram Åtgärdsprogram för partiklar Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Arkivreglemente för Linköpings kommun Barn- och ungdomsnämndens reglemente Bildningsnämndens reglemente Bygg- och miljönämndens reglemente Ekonomiutskottets reglemente Geografiska utskottens reglemente Huvudreglemente för Linköpings kommuns nämnder Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunstyrelsens reglemente Kultur- och fritidsnämndens reglemente Omsorgsnämndens reglemente Revisorernas reglemente Samhällsbyggnadsnämndens reglemente Socialnämndens reglemente Utförarnämndens reglemente Valnämndens reglemente Äldrenämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bidragsregler och införandet av produktionsstöd Ekonomistyrningsregler Exploateringsredovisning i Linköpings kommun Flaggningsregler Mobilitetsstöd (för färdtjänst) - Regler för anpassning av privata bilar Riskinstruktion, kommunens Regler för avyttring av inventarier och utrustning Regler för bidrag till ungdomsföreningar Regler för ersättningar till förtroendevalda Regler för hantering av lokaler Regler för kommunalt partistöd i Linköpings kommun Regler för politiska sekreterare i Linköpings kommun Regler för utmanarrätt Reglering av avtalslösa tillstånd mellan beställare och utförare Rökfri arbetstid Tekniskt monopol, förslag till gemensamma regler Finansregler, kommunens Alkoholpolitiska riktlinjer Bokningsföreskrifter Bokningsprinciper Eventstrategi för Linköping Hälsoförmåner för medarbetare i Linköpings kommun Idéburet offentligt partnerskap, riktlinje Jämställdhet och mångfald Parkering för ett rikare stadsliv Parkering i planering och bygglov Placeringsriktlinjer Placeringsriktlinjer för Linköpings kommuns donationsstiftelser Politiska partier i gymnasieskolan Principer för taxesättning i Linköpings kommun Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa - hållbart arbetsliv Riktlinje för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke Riktlinje för ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap Riktlinjer avseende gymnasieutbildning i svensk utlandsskola Riktlinjer för anstånd med inlämning av redovisning Riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Riktlinjer för bostadsförsörjning Riktlinjer för digital arkivering Riktlinjer för digitala kommunikationskanaler Riktlinjer för exploateringsavtal inom Linköpings kommun Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Riktlinjer för inköp och upphandling i Linköpings kommun Riktlinjer för kommunala markanvisningar inom Linköpings kommun Riktlinjer för kommunens personaltidning Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för medborgardialog i Linköpings kommun Riktlinjer för offentliga möten som organiseras av Linköpings kommun Riktlinjer för parkeringstillstånd för rörelsehindrade Riktlinjer för pension och omställning Riktlinjer för personsäkerhet Riktlinjer för politiska styrdokument Riktlinjer för representation Riktlinjer för skyltning Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Riktlinjer för uppföljning, kvalitets- och utvärderingskontoret Riktlinjer för vatten och avloppsplanering Riktlinjer gällande barnomsorg, köregler och avgifter Rutiner för fribiljetter från arrangörer av evenemang Strategisk inriktning för ökad näringslivsutveckling i Linköping Studentstrategi Vitesnivåer för ställföreträdare Åtgärdsgaranti Avgift för upplåtelse av offentlig plats som förvaltas av Linköpings kommun Avgifter äldreomsorg Justering av avgifter LSS Plan- och bygglovstaxa Taxa för kommunlantmäteriets verksamhet Taxa för kopior mm av allmänna handlingar Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Taxa för sotning och brandskyddskontroll Tillsyns och tillståndsavgifter enligt alkohollagen
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017