Fem framtidsfrågor i fokus för budget 2018

Linköping växer och har en stark ekonomi. Samtidigt ökar antalet barn och äldre, vilket medför ökade kostnader för kommunen. Kommande år måste både intäkterna öka och verksamheten effektiviseras. I budgetdirektiven för 2018 pekar kommunstyrelsen ut fem viktiga framtidsfrågor.

Linköpings kommun har en välskött och stark ekonomi med en låg skattesats. De senaste årens resultat har varit positiva, men har minskat bland annat på grund av ianspråktagande av så kallade markeringar för särskilda satsningar.

Soliditeten är god och investeringarna har kunnat finansieras med egna skattemedel. Kommunen har inga lån och Linköping är en av få kommuner som kunnat göra en så stor avsättning för framtida pensioner.

Expansiv fas

– Linköping är inne i en mycket expansiv fas med växande befolkning och högt bostadsbyggande. Det ställer oss inför stora utmaningar med ökad efterfrågan på kommunal service. Våra budgetdirektiv fokuserar på fem strategiska utvecklingsområden för att säkerställa hög kvalitet i vår kommunala service samt god ekonomisk hushållning, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

De fem strategiska utvecklingsområdena är:

• Sammanhållen kommun
• Lokaler
• Etablering
• Digitalisering
• Personalförsörjning

–För att skapa en sammanhållen kommun behöver vi fokusera på människors livskvalitet i alla bostadsområden. Det handlar om delaktighet och medborgarskap. För att vara långsiktigt hållbara behöver insatser anpassas efter de olika utmaningar som finns i olika delar av kommunen, säger kommunalråd Birgitta Rydhagen (MP).

Delmål

Under vart och ett av dessa utvecklingsområden finns ett antal delmål, som till exempel ökad trygghet och minskad segregation, nya skolor och omsorgsboenden, halverad tid för nyanlända att etablera sig, effektivisering och innovativa lösningar med hjälp av IT, attrahera nya medarbetare genom utvecklad lönebildning och lönestruktur.

–Tiden från nyanländ till nyanställd måste förkortas. Nya Linköpingsbor ska gå snabbare från att vara bidragstagare till att bli skattebetalare. Därför bygger vi ut arbetsmarknadsinsatserna, utvecklar SFI- och vuxenundervisningen samt stärker samarbetet med näringslivet. Alla som kan bidra ska också bidra till att försörja sig själva och vara med och finansiera vår välfärd, säger kommunalråd Daniel Andersson (L).

Förändringar i omvärlden

Nytt i årets budgetarbete är att kommunfullmäktige i juni beslutar om nämndernas ekonomiska ramar. Utifrån förändringar i omvärlden såsom regeringens budgetproposition i september eller förändrade skatteprognoser revideras eventuellt budgeten av fullmäktige den 28 november.

Kommunens väntas omsätta ca 9,5 miljarder kronor 2018.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 mars 2017