Omfattande dialog bakom planprogram för framtidens Skäggetorp

Breddat bostadsutbud, ökad trygghet, byggnation utmed Nygårdsvägen och utveckling av parkområdena. Det är delar av innehållet i förslaget till planprogram för Skäggetorp. En bred och omfattande dialog med Skäggetorpsbor är en viktig grund för planprogrammet.

Planprogrammet syftar till utveckling av Skäggetorp och inkluderar en bättre integration av Skäggetorp med sin omgivning och samtidigt öka integrationen i Skäggetorp. Genom fler bostäder och satsningar på trygghet kan Skäggetorp utvecklas. En omfattande dialog med boende och verksamma i Skäggetorp har varit en viktig del i programarbetet.

– Skäggetorp är ett bostadsområde med stora utmaningar men också med många engagerade invånare. Vår ambition har varit att ta tillvara deras engagemang i den här processen. Nu ser jag fram emot att diskutera förslaget till program med Skäggetorpsborna, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I planprogrammet finns bland annat förslag om att bredda bostadsutbudet, genom att bygga hustyper som fattas i dag, i första hand småhus som till exempel radhus och villor. Fler upplåtelseformer behövs dessutom i området. Det finns dessutom förslag på förtätningar vid nuvarande bebyggelse.

Minska barriäreffekt

För att minska den barriäreffekt som Nygårdsvägen har i dag, finns förslag om att den ska få ny bebyggelse på båda sidor, vilket kommer att ge gatan mer stadskaraktär. Gång- och cykelväg på ömse sidor och en dubbelsidig allé bidrar också till att gatan får mer karaktär av stadsgata än den led som den är i dag. Passager på valda platser kommer göra att gatan får mer liv och rörelse.

– Skäggetorp behöver mer blandning av olika typer av bostäder. Både för att skapa mer hållbarhet och för att ge Skäggetorpsborna möjlighet att göra bostadskarriär. Att kunna känna sig trygg i sitt bostadsområde lyfts också av många, avslutar Elias Aguirre (S).

Gröna stråk

Gröna stråk kan förstärkas både inom stadsdelen och ut mot omgivningen. I programmet finns förslag att parkerna ska få innehåll som kompletterar varandra, att en helt ny park anläggs i väster och att koloniområdet är kvar.

På onsdag väntas samhällsbyggnadsnämnden besluta att planprogrammet går ut på samråd, med fortsatta diskussioner om framtidens Skäggetorp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 mars 2017