Västra Valla - Intellektet 7 (Colonia)

Detaljplan i Västra Valla för Intellektet 7 (Colonia)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ytterligare cirka 300 studentbostäder och cirka 60 vanliga bostäder. Nya bostäder placeras norr och söder om de befintliga bostadshusen. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan ”Ändring av Översiktsplan för staden Linköping, Del av Västra Valla” som antogs 2013.

Antagen detaljplan

Samråd pågick 2 maj - 13 juni 2016. Informations- och samrådstillfällen anordnades 23 maj 2016. Granskning av detaljplanen pågick 26 oktober - 21 november 2016.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen på sammanträde den 15 december 2016 § 384. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 19 december 2016. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Magnus Hultegård

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 61 14

Planskede

Antagen detaljplan. Detaljplanen handlagd med utökat planförfarande enligt Plan- och
bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av granskningsutlåtande kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ granskningsutlåtande

3D-vy

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 december 2016