Vikingstad - Bankeberg 11:139 (skola, bostäder)

Detaljplan i Vikingstad för del av Bankeberg 11:139 m.fl. (Skola och bostäder)

Planförslagets syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse öster om Vikingstads tätort. Planförslaget innebär cirka 300 bostäder med en blandning av bebyggelse-typer, en skola för cirka 350 elever, samt en förskola som rymmer cirka 120 barn. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Sedan detaljplanen var ute på samråd i maj-juni har kommunen beslutat att låta den södra delen av planområdet utgå. Planeringen återupptas när frågor kring utformningen av Bankebergsvägen är lösta. Området utgår för att inte fördröja den återstående delen av detaljplanen.

Överklagad detaljplan

Boende i området inbjöds att delta i tidig medborgardialog för att få in idéer och synpunkter, i form av ett öppet dialogmöte/workshop i maj 2015. Därefter togs ett planförslag fram.

Samråd om detaljplanen pågick 2 maj - 13 juni 2016. Informations- och samrådsmöte hölls den 24 maj 2016. Granskning av detaljplanen pågick 4 oktober - 31 oktober.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen på sammanträde den 15 december 2016 § 383. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 19 december 2016. 

Beslutet att anta detaljplanen har överklagats, ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Peter Tomtlund

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 73 27

E-post: Peter.Tomtlund@linkoping.se

Planskede

Antagen detaljplan. Detaljplanen handlagd med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Efter samrådsmötet kompletterades dokumentlänkarna med bilagan trafikberäkning.

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Om du vill ta del av granskningsutlåtande kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 januari 2017