Innerstaden - Folkungavallen planprogram

Planprogram i Innerstaden för Folkungavallen

Programmet visar inriktning för framtida markanvändning och bebyggelsestruktur inom och omkring Folkungavallen. Grovt räknat bedöms förslaget ge möjligheter att bygga 700-900 nya lägenheter, lokaler i bottenvåningarna, en skola för ca 350 elever, en förskola för ca 120 barn, samt stadens nya simhall. Utbyggnaden kommer att ske över tid och prövas i flera olika detaljplaner.

Programförslaget är i stort förenligt med Översiktsplan för staden Linköping (2010), med undantag för att programmet föreslår att en liten del av Berga Hage tas i anspråk för exploatering. Detta har stöd i Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, som ännu inte är antagen. Programmet bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken.

Godkänt planprogram

Programsamråd pågick 4 november - 18 december 2015. Informations- och samrådsmöte hölls 23 november 2015. Planprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 17 februari 2016 § 47.

Frågor?

Om du har frågor kontakta planhandläggare.

Erik Adolfsson

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 61 65

E-post: Erik.Adolfsson@linkoping.se

Planskede

Godkänt planprogram. Planprogrammet handlagt enligt Plan- och bygglagen
2010:900.

Dokument

Programområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 december 2017