Garnisonen - Smedstad 1:24

Detaljplan i Garnisonen för del av Smedstad 1:24 m.fl. (Södra Ekkällan, kvarter 6 och 9)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya stadskvarter för bostäder, centrumverksamhet samt skola/förskola. Planförslaget innehåller ca 450 lägenheter samt en förskola för ca 120 barn. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan för staden antagen 2010.

Granskning

Samråd pågick 14 juli - 5 september 2016. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 24 augusti 2016.

Granskning av detaljplanen pågår 9 januari - 6 februari 2017

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning på Linköpings kommun, Drottninggatan 45, entréplan under kontorstid (mån-fre 08.00-17.00) samt på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket i Linköping (bibliotekets öppettider).

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Planskede

Granskning. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor eller synpunkter?

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till samhällbyggnadsnämndens diarium, via post eller e-post senast den 6 februari 2017.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Lisa Setterdahl

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-26 32 68

Planskede

Granskning. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 januari 2017