Berga - Lavinen 3 och 4

Detaljplan i Berga för Lavinen 3 och Lavinen 4 m.fl.

Detaljplanen möjliggör cirka 330 nya lägenheter i flerbostadshus som varierar i höjd upp till 12 våningar. Bebyggelsen organiseras i två kvarter. Byggnaderna placeras mot omgivande gator och mot en lokal infartsgata som föreslås i östvästlig riktning mellan kvarteren. Bostadsgårdarna orienteras mot Berga skulpturpark. Bilparkeringsbehovet tillgodoses främst i underjordiska garage. Närheten till Berga centrum markeras med ett högre hus i korsningen Söderleden-Ridderstads gata. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan för staden Linköping antagen 2010.

Samråd pågick 4 januari - 1 februari 2016. Informations- och samrådsmöte hölls den 21 januari 2016. Granskning av detaljplan pågick 22 juni - 26 augusti 2016.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde den 21 september 2016. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 5 oktober 2016. Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 27 oktober 2016.   

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Ali Hajar

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-26 32 14

E-post: Ali.Hajar@linkoping.se

Planskede

Laga kraft. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 april 2017