Garnisonen - Ändring av detaljplan 1395 (Elitloppet 1)

Ändring av detaljplan genom tillägg till DP 1395 (Elitloppet 1)

Kunskapsskolan har idag ett tillfälligt lov för skolverksamhet som går ut i juni 2016. För att möjliggöra ett permanent bygglov krävs en planändring. Inom det på plankartan markerade området görs följande tillägg: planbestämmelsen S1 med betydelsen Skola, dock endast från årskurs 4 och uppåt. Skoländamålet bedöms inte lämpligt tillsammans med användningsbestämmelsen J1 med betydelsen Industri, dock ej störande. Den senare bestämmelsen tas därmed bort. Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan. 

Laga kraft

Samråd pågick 3 december 2015 - 7 januari 2016. Granskning pågick 3 mars - 21 mars 2016.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om antagande av ovanstående ändring av detaljplan den 20 april 2016 § 153. Det justerade protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 2 maj 2016.

Beslutet att anta ändring av detaljplan vann laga kraft den 24 maj 2016. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Erik Adolfsson

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 61 65

Planskede

Laga kraft. Detaljplanen handlagd med standardförfarande enligt plan- och
bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av granskningsutlåtande kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ granskningsutlåtande

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 augusti 2016