Gottfridsberg - Ormtjusaren 1

Detaljplan i Gottfridsberg för kv. Ormtjusaren 1 m.fl.

 

Detaljplanen möjliggör byggande av ett flerbostadshus i fem våningar med suterräng. En befintlig förskola ersätts med en större sådan i husets nedre våningsplan. Förskolans behov av fria ytor för utelek tillgodoses genom anläggande av ny lekplats som kan samnyttjas av kringboende. Bilparkeringsbehovet tillgodoses främst i underjordiskt garage. Förslaget medför att ett antal träd oundvikligen kommer att tas ner. Med den anpassning som planförslaget redovisar bedöms förtätningen ske med tillbörlig hänsyn till områdets kulturhistoriska värden och därmed anses vara i överensstämmelse med kommunens översiktsplan för staden Linköping antagen 2010.

Laga kraft

Samråd pågick 4 januari - 1 februari 2016. Informations- och samrådsmöte hölls den 26 januari 2016. Granskning av detaljplanen pågick 29 mars - 20 april 2016.

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 18 maj 2016 § 191.
Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i
Stadshuset den 3 juni 2016.

Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 28 juni 2016.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Ali Hajar

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-26 32 14

Planskede

Antagen detaljplan, laga kraft. Detaljplanen handlagd med utökat planförfarande enligt plan- och
bygglagen (2010:900).

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av granskningsutlåtande kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ granskningsutlåtande

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 juli 2016