Innerstaden - Akilles 6

Detaljplan i Innerstaden för Akilles 6 m.fl. (Parkeringshuset Akilles)

Detaljplanen möjliggör en påbyggnad av parkeringshuset Akilles med två våningsplan till totalt fyra våningar plus parkeringar på taknivån. På så sätt skapas 250 till 300 parkeringsplatser. Planen möjliggör även byggandet av ett smalt hus för centrumändamål, t.ex. kontor, restaurang, butik, mellan parkeringshuset och Storgatan. I planen redovisas även hur Storgatan kan byggas om för förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken, ett s.k. link-linkstråk.

Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan samt med bestämmelserna i miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.

Laga kraft

Samråd pågick 18 juni -12 augusti 2012. Utställning av detaljplanen pågick 9 mars – 8 april 2015. Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 10 juni 2015. Det justerade protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 17 juni 2015. 

Beslutet att anta detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen, som avslog överklagandena i oktober 2015. Ärendet överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen, samt Mark- och miljööverdomstolen. Ärendet har nu slutligt avgjorts.

Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 7 oktober 2016.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Magnus Hultegård

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 61 14

E-post: Magnus.Hultegard@linkoping.se

Planskede

Laga kraft. Antagen detaljplan. Detaljplanen handlagd med normalt planförfarande
enligt plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10)

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Om du vill ta del av granskningsutlåtande kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

3D-vy

Förslag till bebyggelse har lagts in i en 3D-miljö över Linköpings innerstad.

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 oktober 2016