Västra Valla - Intellektet 1 (studenthuset)

Detaljplan i Västra Valla för del av Intellektet 1 (Studenthuset)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en byggnad i åtta
våningar centralt på Campus Valla. Byggnaden planeras att inrymma verksamheter
som bibliotek, studenthälsa och studievägledning m.m. Planförslaget
överensstämmer med angiven markanvändning i Ändring av Översiktsplan för staden
Linköping del av Västra Valla (antagen 2013) vilket innebär utveckling av
universitetet samt viss komplettering med bostäder, verksamheter och handel.
Fullt utbyggd beräknas planområdet rymma upp till 16 000 m2
verksamhetsyta som kan användas för högre utbildning, universitet, högskola,
forskning, kontor och centrumverksamhet. Detaljplanen bedöms vara förenligt med
3, 4 och 5 kap. miljöbalken.

Laga kraft

Samråd pågick 21 april – 2 juni 2016. Informations- och samrådsmöte hölls 3 maj 2016. Granskning av detaljplanen pågick 22 juni - 15 augusti 2016. 
 
Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde den 21 september 2016. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 5 oktober 2016. Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 27 oktober 2016. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Peter Tomtlund

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 73 27

E-post: Peter.Tomtlund@linkoping.se

Planskede

Laga kraftvunnen detaljplan. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av granskningsutlåtande kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 november 2016