Sturefors - Norrberga 1:339

Detaljplan i Sturefors för Norrberga 1:339 m.fl. (Björnbärsvägens förskola)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökad byggrätt för förskola samt att utöka fastigheten för att säkerställa erforderlig friyta för barnen. Fastighetsägaren önskar ersätta befintlig förskola på Björnbärsvägen med en ny och större förskola. Befintlig förskola innehåller idag ca 80 platser. Den nya förskolan planeras för 120 barn. Planen möjliggör dessutom en framtida utbyggnad av förskolan med 40 platser för totalt 160 barn. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samråd

Samråd av detaljplan pågår 9 januari – 6 februari 2017. 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00) och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Informations- och sam­rådsmöte

Tid: Måndagen den 16 januari 2017, klockan 18.30

Plats: Vist skola (matsalen), Näckrosvägen 4, Sturefors

Frågor eller synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast 6 februari 2017.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Lisa Setterdahl

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-26 32 68

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 januari 2017