Sturefors - Norrberga 1:339

Detaljplan i Sturefors för Norrberga 1:339 m.fl. (Björnbärsvägens förskola)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökad byggrätt för förskola samt att utöka fastigheten för att säkerställa erforderlig friyta för barnen. Fastighetsägaren önskar ersätta befintlig förskola på Björnbärsvägen med en ny och större förskola. Befintlig förskola innehåller idag ca 80 platser. Den nya förskolan planeras för 120 barn. Planen möjliggör dessutom en framtida utbyggnad av förskolan med 40 platser för totalt 160 barn. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samråd

Samråd av detaljplan pågick 9 januari – 6 februari 2017. Informations- och samrådsmöte hölls den 16 januari 2017

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Lisa Setterdahl

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-26 32 68

Planskede

Samråd genomförd. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 februari 2017