Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Psykosociala svårigheter

Psykosociala svårigheter (ROS)
Besöksadress: Westmansgatan 27B
Postadress: Linköpings kommun
Sektionen för resurs- och stödverksamhet
Westmansgatan 27A
581 81 Linköping
Telefon:
Telefontid:
Fax: 013-20 76 95
Öppettider:
Webbplats:

Lisbeth Henricsson, Fil Dr, Leg Psykolog, Specialist i Pedagogisk psykologi och Neuropsykologi
Telefon: 013-26 57 99

Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Vem riktar jag mig emot?

Mitt uppdrag riktar sig till dig som är ledare för eller personal i Linköpings kommun, kommunala förskolor/skolor samt fristående skolor och enskilda utförare.

Vad är psykosocial hälsa eller psykosociala svårigheter?

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt välmående; fysiskt och mentalt såväl som socialt, d.v.s. hälsa är något mer än avsaknad av ohälsa (WHO; 1948). Hälsa och ohälsa handlar om individens hela utveckling. En hälsofrämjande förskola/skola arbetar enligt WHO med tolv mål; bra självkänsla, goda relationer, viktiga sociala mål, stimulerande utmaningar, en god fysisk miljö, goda relationer mellan hem, (för)skola och samhälle, att (för)skolan har en hälsoplan, att personalens hälsa också betonas och att personalen är goda förebilder, att (skol)måltiden är bra, att man samarbetar med primärvården och slutligen att man använder sig av barn- och elevhälsan i lärandet (Lander, 1997).
Det salutogena tänkande, där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet betonas, är en viktig grund i detta arbete. Så en viktig del av mitt arbete handlar om utveckla arbetet för barns psykosociala hälsa och stödja er ute i era områden i detta arbete.

Psykosociala svårigheter hos barn/elever kan primärt handla om utagerande eller inåtvända beteendesvårigheter, svårigheter att uttrycka känslor, bekymmer med att skapa och upprätthålla goda kamratrelationer eller påtvingad ensamhet, etc., men också sekundärt vara ett resultat av generella begåvningshinder, neuropsykiatriska svårigheter eller fysiska svårigheter.

Vad arbetar jag med? Och hur? 

Arbetet är inriktat på övergripande insatser främst i form av metod- och kompetensutveckling med en förhoppning om att kunna ge dig som personal nya kunskaper och förståelse för metoder som både är evidensbaserade och praktiskt användbara i ditt arbete. Mitt arbete utgår dels ifrån era behov men självklart också utifrån en insikt om det stora kunnande och engagemang som du och dina kollegor på fältet redan har. Tillsammans kan vi, utifrån förskolans och skolans värdegrund och planer utveckla arbetet för psykosocial hälsa och stödet till barn/elever i psykosociala svårigheter.

Metodutveckling handlar om att utifrån den senaste forskningen inom området verka för att implementera de bästa evidensbaserade metoderna både för det förebyggande/ hälsofrämjande arbetet och för arbetet med barn/elever i svårigheter, t.ex. skol-KOMET och ART, Vägledande samspel, SET-socio-emotionell träning av barn, Lösningsfokuserat arbetssätt, Motiverande samtal, och program för likabehandling/mot kränkande behandling, våld och mobbning. Kompetensutveckling kan, förutom erbjudanden till dig som personal om nya och/eller mer specifika metodkunskaper, även handla om vikten av de goda mötena, den lärande dialogen, det professionella och humanistiska förhållningssättet, men också om barns psykosociala utveckling, hälsa och stödbehov, kris- och konflikthantering.

Mötet med dig kan ske i nätverk som ”Skolanknytningsgruppen”, ”Personal i små undervisningsgrupper”, ”Specialpedagoger i förskolan” eller vid workshops, föreläsningar, studiedagar.
Vi kan även mötas både i enstaka konsultationer såväl som terminsvisa kurser (t.ex. skol-KOMET och SET). Dina och andras kunskaper och erfarenheter viktiga och när vi träffas i olika sammanhang är min förhoppning att vi alla både delar med oss och tar tillvara dessa!

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449